Thông tư số 01/2024/TT-BTC áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị trong ngành Tài chính và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư quy định cụ thể, thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu dùng để xác định thời hạn bảo quản cho các hồ sơ, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tài chính. Mức xác định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu không được thấp hơn mức quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu ban hành kèm theo Thông tư này.

Đối với hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức chưa được quy định tại Thông tư này, các cơ quan, tổ chức căn cứ thời hạn bảo quản của hồ sơ, tài liệu tương ứng để xác định.

Tại Thông tư số 01/2024/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định rõ nhóm hồ sơ, tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn bao gồm: Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định về quản lý tài chính – ngân sách; Hồ sơ xây dựng, ban hành chiến lược, kế hoạch dài hạn và trung hạn về tài chính – ngân sách; Hồ sơ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hằng năm; Hồ sơ phân bổ, bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước hằng năm cho các cơ quan, đơn vị; Tổng hợp kết quả phân bổ dự toán ngân sách nhà nước hàng năm; Hồ sơ quyết toán ngân sách của các đơn vị hằng năm; Báo cáo phân tích dự báo, thống kê, tổng hợp tình hình, số liệu; phân tích đánh giá hiệu quả chi ngân sách thuộc lĩnh vực hành chính, sự nghiệp…

Nhóm hồ sơ, tài liệu có thời hạn quản 70 năm gồm: Hồ sơ công bố thông tin về nợ công hằng năm, nhiều năm; Hồ sơ quản lý tài chính theo nguồn vay hoặc vốn ODA hằng năm; Hồ sơ quản lý tài chính đối với nguồn vốn tài trợ của Việt Nam (viện trợ, cho vay, hợp tác) cho nước ngoài; Hồ sơ trả nợ, hoãn nợ, cơ cấu lại các khoản nợ giữa Chính phủ Việt nam với các đối tác nước ngoài; Hồ sơ đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp…

Ngoài ra, Thông tư này còn quy định thời hạn bảo quản 5 năm, 10 năm, 20 năm, 50 năm… cụ thể với từng nhóm hồ sơ, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tài chính.

Thông tư số 01/2024/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2024, khi đó, Thông tư số 155/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành Tài chính hết hiệu lực.

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex